جایگزینی فضایل اخلاقی نسبت به ایمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه

چکیده

این مقاله به قابلیت جایگزینی اخلاق به‌جای ایمان در مسأله رستگاری پرداخته است. نویسنده در این زمینه چهار دیدگاه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است: 1- جایگزینی مطلق 2- عدم جایگزینی مطلق 3- جایگزینی در برخی مراتب رستگاری 4- جایگزینی نسبت به برخی انسان‌ها. نویسنده پس از نقد و ارزیابی ادله هر یک از نظریات، به این نتیجه رسیده است که دو دیدگاه اخیر پذیرفتنی‌تر از دیدگاه‌های اول و دوم است و برای تأیید آن، شواهدی را آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substitution of Moral Excellences with Faith

نویسنده [English]

  • Ali Rahnoma
چکیده [English]

This article deals with the substitutability of morality with faith in respect to salvation. The writer has analyzed and examined four viewpoints in this respect: 1. Absolute substitution, 2. Absolute non-substitution, 3. Substitution in some ranks of salvations, and 4. Substitution in regard to some human beings. After a critical assessment of the arguments of each viewpoint, he has concluded that the two latter viewpoints are more acceptable than the first two ones. To confirm his view, he has presented some evidences, too.