تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

این نوشتار به گزارش و نقد دیدگاه‌ها راجع به روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول می‌پردازد. در این راستا نویسنده نخست به مجموع اندیشه‌های مطرح در این زمینه اشاره کرده و آنها را در سه محور دسته‌بندی می‌کند: 1- اندیشه‌ای که معتقد به ضرورت روش تفسیر بر اساس ترتیب نزول برای آسان و روان ساختن فهم قرآن است 2- اندیشه‌ای که معتقد به ضرورت روش یاد شده جهت تحول آفرینی در جامعه است 3- اندیشه‌ای که معتقد به تاریخمندی قرآن است و تنها راه درست فهمیدن آن را رجوع به شرایط و مقتضیات نزول می‌داند. سپس نویسنده به بررسی هر یک از محورهای فوق پرداخته و رویکردهای دوم و سوم را از لحاظ مبانی و دلایل به نقد می‌گیرد و ضرورت روش ترتیب نزول با لحاظ دو را رویکرد را انکار می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interpretation Based on the Revelation Order in Three Readings

نویسنده [English]

  • Muḥammad Kāẓim Shāker
چکیده [English]

This article reports and addresses the viewpoints concerning the method of interpretation based on the Revelation order. In this line, the writer has first pointed out the entire ideas brought up in this respect and divided them into three categories: 1. Ideas maintaining the necessity of the method of interpretation based on the Revelation order for easy and fluent understanding of the Qur’ān, 2. Ideas believing in the necessity of the above-mentioned method for creating development in society, 3. Ideas that maintain the chronological order of [the Revelation of] the Qur’ān and regard the reference to the circumstances and occasions of Revelation as the only way to understand it. He then goes on to study each one of the above approaches and criticizes the second and third ones in terms of fundamentals and proofs, denying the necessity of including the two approaches in the method of the Revelation order.