جایگاه تفسیر به ترتیب نزول در روش‌های تفسیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

بازاندیشی در فرازنامه وحی راهکارهای نوینی را می‌طلبد. راهکاری که اندک زمانی است دانشمندان و پژوهشگران قرآنی بدان دست یازیده ­اند، تفسیر قرآن به روش ترتیب نزولی می­ باشد. بنیان چنین کار بزرگ و سترگی، تعاریف، مدل‌سازی و زیرساخت­ هایی را نیاز دارد که در این جستار بدان­ ها پرداخته شده و به پیشینه­ های تحقیق تا آنجا که در دسترس بوده اشارتی رفته است.
چشم­ انداز بحث و نتیجه فرآیند کار در چنین روشی، از جمله دغدغه­ هایی بود که سخن را به آسیب‌شناسی طرح کشانیده و در نهایت به نقد تفسیر نزولی انجامیده است و به منظور پرهیز از دوباره کاری و موازی­ کاری با تفسیر سنّتی و شیوه گسسته، «تفسیر موضوعی نزولی» را جایگزین «تفسیر نزولی» پیشنهاد داده و مزایای آن را برشمرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Interpretation Based on the Revelation Order in Exegetical Methods

نویسنده [English]

  • Ḥasan Rahbarī
چکیده [English]

Rethinking about the Qur’ān demands new approaches. The approach that the Qur’ānic scholars and researchers have come up with is the interpretation of the Qur’ān by the order of Revelation method. The foundation of such great task requires definitions, modeling, and infrastructures dealt with in this essay; and its research background has been pointed out so far as accessible.
The perspective of the discussion and the outcome of the work process in such a method included the concerns leading to the pathology of the project and eventually to the criticism of the interpretation based on Revelation order. In order to avoid duplication and working parallel to the traditional interpretation and the “diversity of order” method, the writer has suggested the "thematic interpretation based on Revelation order" as a substitution to "interpretation based on Revelation order" and enumerated its advantages.