دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست‌ها و تفسیرگران قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

یکی از مباحث مهم انواع رویکردهای هرمنوتیک بحث دور هرمنوتیکی است. این دور در رویکردهای متفاوت هرمنوتیک شکل‌های گوناگونی یافته است.
فریدریش آست دور را میان جزء متن و کل متن برقرار می‌دید. فهم متن منوط به فهم جزء است و فهم جزء منوط به فهم کل.
در هرمنوتیک دستوری و فنی شلایر ماخر نیز وجود دور کاملا مشهود است. در هرمنوتیک دستوری میان فهم واژگان از یک سو و فهم متن و جمله از سویی دیگر دور رخ می‌نماید و در هرمنوتیک فنی دور میان فهم پدیدآور متن از یک سو و فرهنگ عصر وی از سویی دیگر است. دیلتای نیز در هرمنوتیک خویش از دور میان کل و جزء سخن می‌گوید. به باور دیلتای فهم، بیان کلی زندگی است که کل زندگی از اجزاء و اجزاء از کل زندگی به دست می‌آید.
هایدگر دور را میان وجود انسانی دازاین و جهان می‌داند و در متون نوشتاری از دور میان فهم و پیش فهم سخن می‌گوید.
گادامر نیز فهم متن را برآمده از دور میان پیش فهم و فهم می‌داند.
دور یاد شده در تفاسیر قرآن نیز وجود دارد. رای نمونه دور میان واژه و آیه، دور میان آیه و سوره، دور میان سوره و قرآن، دور میان فهم قرآن و شناخت پدیدآور متن ، دور میان فهم آیه و درستی متن و .... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics from the Viewpoint of the Hermeneutists

نویسنده [English]

  • Muḥammad Bahrāmī
چکیده [English]

One of the important discourses of hermeneutic approaches is the hermeneutic circle. This circle has taken various forms in different approaches of hermeneutics.
Friedrich Ast viewed the circle as functioning between the part of the text and its whole. Understanding the text is subject to understanding the part and understanding the part is subject to understanding the whole.
Circle is quite obviously existent in Schleiermacher’s normative and technical hermeneutics, as well. In normative hermeneutics, there appear to be a circle between understanding the vocabulary on the one hand, and understanding the text and the sentence, on the other. In technical hermeneutics, the circle exists between understanding the creators of the text on the one hand, and the culture of their era, on the other.
Dilthey also talks in his hermeneutics about the circle between the part and the whole. To his opinion, understanding is the expression of the whole life, as the whole life is obtained from the parts and the parts from the whole life.
Heidegger views the circle to be between human being and the universe and in his writings he talks about the circle between understanding and pre-understanding.
Similarly, Gadamer regards understanding of the text as a result of the circle between pre-understanding and understanding.
The above-mentioned circle exists in interpretations of the Qur'an, too. For instance, the circle between word and āya, between āya and sūra, between sūra and the Qur'an, between understanding of the Qur'an and cognition of the Creator of the text, between understanding of the text and correctness of the text, etc.