معیار پژوهش قرآنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

مقالة معیار پژوهش قرآنی به بیان شاخص‌های اساسی قرآنی بودن پژوهش می‌پردازد. در این مقاله برای نخستین بار کاربرگی برای ارزیابی قرآنی بودن پژوهش طراحی و عرضه می‌شود. پس از بیان مفاهیم و تعریف پژوهشِ قرآنی، مراحل سه‌گانة تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که مطالعة ارزیابی میزان قرآنی بودن پژوهش بیش از همه در مرحلة آغازین پژوهش ضرورت دارد که همان مرحلة طرح ایده،‌ بیانِ عنوان یا تبیین مسئله یا مسائل پژوهش است؛ زیرا مدیران پژوهش در این مرحله بیش از هر مرحلة دیگری به ارزیابی و تشخیص قرآنی بودن پژوهش نیازمندند تا بتوانند بر اساس آن در تخصیص منابع انسانی و علمی پژوهش به گونه‌ای دقیق‌‌‌تر و مؤثرتر به مدیریت پژوهش بپردازند. کاربرگ مورد نظر نیز بر اساس سه شاخص اصلی تنظیم و برای هر شاخص یک طیف پنج فاصله‌ای در نظر گرفته شده است که در ضریب هر یک از شاخص‌ها ضرب می‌شود. کمترین امتیاز صفر و بالاترین امتیاز بیست و چهار و امتیاز متوسط دوازده است که به عنوان حداقل امتیاز قرآنی بودن پژوهش تعیین شده است. این کاربرگ به وسیله یک یا چند کارشناس تحقیقات قرآنی تکمیل و معدل امتیاز به عنوان امتیاز نهایی در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب انتظار می‌رود با کمّی شدن اندازة نسبی قرآنی بودن پژوهش، داوری در این باره تسهیل و تقسیم کار با دقت بیشتری انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Standard for Qur'anic Research

نویسنده [English]

  • Sa‘īd Bahmanī
چکیده [English]

This article addresses the basic indicators for judging a research to be rated as Qur'anic. It is for the first time attempted hereby to devise and present an assessment form for the evaluation of a research claiming to be Qur'anic. Following a clarification of the concepts and definition of Qur'anic research, the three stages of investigations is studied and it is stated that the study of the extent to which a research is Qur'anic is primarily essential at the early stage of the research, that is the stage of devising the idea, thinking up the title, or elucidating the research issue or issues, since at this stage more than any other stages the research managers need to evaluate a research and realize it as being really Qur'anic, so that they can on that basis manage the research more accurately and effectively by allocating the required human and academic resources. The above-mentioned assessment form is arranged according to three main indicators and for every indicator a range of five grades is considered which is multiplied by the quotient of any of those indicators. The grading ranges from the lowest, i.e. zero, to the highest, i.e. twenty four, with an average of twelve, which is set to function as the least required grade for a research to be rated as Qur'anic. This assessment form is filled out by one or more Qur'anic research experts and the average grade is considered to be the final grade. Thus, it is expected that with the quantification of the relative degree of a research as being Qur'anic, the judgment would be made easier in this respect and the task-sharing would be carried out more accurately.