اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو هیأت تحریریه و ارزیاب مقالات

چکیده

یکی از موضوعات مهم و کلیدی زیرمجموعه عدالت و امنیت، بحث اهمیت عدالت یا امنیت است. در این بحث سه فرضیه درخور تصور است. در یک فرضیه عدالت اهمیت دارد و اهمیت آن بیش از امنیت است. در فرضیه دوم، امنیت اهمیت دارد و عدالت در رتبه بعدی قرار می‌گیرد، و در فرضیه سوم، عدالت و امنیت اهمیت برابر دارند و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه‌ای و تحلیل و بررسی آیات قرآن به سرانجام رسیده و نتیجه آن، اثبات اهمیت عدالت است و مستندسازی آن به تعریف عدالت و امنیت، آیات قرآن و روایات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Importance of Justice and Security from the Perspective of the Qur’an

نویسنده [English]

  • Muhammad Bahrami
Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Research Institute
چکیده [English]

One of the significant key topics underlying justice and security is the discourse concerning the importance of justice or security. There are three hypotheses worth studying. In one hypothesis, justice is of importance and it is more important than security. In the second hypothesis, security is important and justice is second in importance; and in the third hypothesis, both justice and security are of equal importance and none is superior to the other.
The present research has been conducted with library method and analytical study of the verses of the Qur’an and concluded the proof of the importance of justice, and its documentation to the definition of justice and security is the verses of the Qur’an and traditions.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه.

3. اخوان کاظمی، بهرام؛ عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، دانش و اندیشه معاصر، 1381ش.

4. آملی، سید حیدر؛ تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخظم فی تاویل کتاب الله العزیز المحکم، قم، نورٌ علی نور، 1428ق.

5. بغوی، حسین؛ معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

6. ثعلبی، احمدبن محمد؛ الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1422ق.

7. حائری تهرانی، علی؛ تفسیر مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1337ق.

8. حر عاملی، محمد؛ الفوائد الطوسیه، قم، بی‌نا، 1403ق.

9. حقیقت، صادق؛ «اصول عدالت سیاسی»، نقد و نظر، شماره 10-11، بهار و تابستان 1376، 389-368.

10. حکیمی، محمدرضا؛ الحیاة، ترجمه احمد آرام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی‌تا.

11. حلی، ابن ادریس؛ السرائر، قم، دفتر نشر اسلامی، 1410ق.

12. حلی، ابن فهد؛ الرسائل العشر، تحقیق رجائی، قم، سید الشهداء، 1410ق.

13. حلی، حسن‌بن یوسف؛ مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.

14. دروزه، محمد عزت؛ التفسیر الحدیث، قاهره، دارالغرب الاسلامی، 1421ق.

15. رازی، ابوالفتوح؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، 1371ش.

16. سبکی، علی؛ فتاوی السبکی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.

17. شربینی، محمد؛ مغنی المحتاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1377ق.

18. طباطبایی، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر نشر اسلامی، بی‌تا.

19. طبرسی، فضل‌بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع، قم، دفتر نشر اسلامی، 1418ق.

20. ــــــــــــــــــ ؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1415ق.

21. طوسی، محمدبن حسن؛  المبسوط، بی‌جا، المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار الجعفریة، بی‌تا.

22. ــــــــــــــــــ ؛ التبیان فی تفسیر القرآن، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409.

23. ــــــــــــــــــ ؛ الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى 1407ق.

24. عاملی (شهید ثانی)، زیدبن علی؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، نجف، جامعة النجف الدینیه، 1386ق.

25. عراقی، آقا ضیا؛ شرح تبصرة المتعلمین، قم، بی‌نا، بی‌تا.

26. عنایت، حمید؛ بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران، دانشگاه تهران، 1351ش.

27. عینی، محمودبن احمد؛ عمدة القاری، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

28. فارابی، ابونصر؛ التنبیه علی سبیل السعاده، تهران، انتشارات حکمت، 1371ش.

29. فتال نیشابوری، محمد؛ روضة الواعظین، قم، شریف رضی، بی‌تا.

30. فخر رازی، محمدبن عمر؛ التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1420ق.

31. قدامه، عبدالله؛ المغنی، بیروت، دار الکتاب العربی، بی‌تا.

32. قرطبی، محمدبن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

33. قلقشندی، احمد؛ صبح الاعشی فی صناعة الانشا، بیروت، دارالکتب العلمیة، بی‌تا.

34. قمی مشهدی، محمد؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، تهران، چاپ و نشر ارشاد، 1407ق.

35. کاشانی، فتح‌الله؛ زبدة التفاسیر، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1423ق.

36. لیثی واسطی، علی؛ عیون الحکم و المواعظ، بیروت، دار الحدیث، بی‌تا.

37. مغنیه، محمدجواد؛ التفسیر المبین، بی‌جا، دار الکتاب الاسلامی، بی‌تا.

38. نجفی، هادی؛ موسوعة احادیث اهل البیت، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1423ق.

39. نوری، حسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، بیروت، آل البیت:، 1408ق.

40. واحدی نیشابوری، علی؛ الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت، دار القلم، 1425ق.

41. واعظی، احمد؛ جان رالز، از نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی، قم، بوستان کتاب، 1384ش.

42. هابز، توماس؛ لویاتان، ترجمه حسین بشریه، تهران، نشر نی، 1380ش.