ویژگی‌ها و نشانه‌های مهیمن بودن قرآن نسبت به کتاب‌های پیشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله،تهران، ایران

2 استادیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22081/jqr.2021.61358.3269

چکیده

قرآن در آیات متعدّدی خود را مصدِّق کتاب‌‌های پیشین معرفی کرده و در یکی از آیات، در کنار وصف «مصدق»، از وصف «مهیمن» برای بیان نسبتش با کتب پیشین، به‌ویژه تورات و انجیل استفاده کرده است. «تصدیق» به‌معنای تأیید انزال و هدایتگری است. بیشتر مفسران «هیمنه» را به‌معنای سیطره و تسلط قرآن دانسته‌ و یکی از معانی یا لوازم آن را تبیین تحریف‌ها ذکر کرده‌اند. پرسش اساسی این است که مهیمن به چه معناست و چگونه با مصدق بودن سازگار خواهد بود؟ در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، کوشیدیم به برداشت دقیقی از ویژگی‌ها و نشانه‌های مهیمن بودن برسیم تا از این رهگذر بتوانیم به تصویر جامعی از ساخت معنایی نسبت قرآن با کتب پیشین، به‌ویژه تورات و انجیل دست یابیم. در نهایت این نتیجه به‌دست آمد که در آیات ضمن تأکید فراوان بر اصل انزال تورات و انجیل و شهادت بر وحیانی بودن و هدایتگری آن، در زمینه تفصیل (تنوع و تعمیق) معارف و تغییر احکام جزئی، قرآن واجد تمایزاتی برشمرده شده است. این معنا ارتباطی با نشان دادن تحریف‌های لفظی ندارد و در صدد دور نگه داشتن از تحریف معنوی، صیانت از اصالت دین و ارتقا به افقی وسیع‌تر است. مصدّق و مهیمن بودن قرآن در منظومۀ ارتباط بین ادیانی، مفهومی است که به‌نوعی ناظر به رسمیت بخشیدن به ادیان ابراهیمی در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characteristics and Signs of Quran’s being confirmer of The Previous books especially Torah & Gospel

نویسندگان [English]

  • Ahmad Salami 1
  • seyed mohammad ali ayazi 2
1 Research fellow Medicine, Quran and Hadith Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran. Iran
2 Assistant Professor of Department of Quran and Hadith Sciences, Law, Divinity, and Political Sciences Faculty, science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Being Confirmer
  • Being Attester. Torah
  • Gospel.Holy scriptures