مبانی اخلاق جنسی در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

10.22081/jqr.2022.63838.3523

چکیده

در صورتی که کنشگر اخلاقی با مبانی اخلاق در هر یک از حوزه‌های زندگی ارتباط مناسب داشته باشد، التزام به اصول اخلاقی و احترام به هنجارهای ارزشی برای او سهل می‌شود. حوزه رفتارهای جنسی از مهم‌ترین و مسأله‌خیزترین حوزه‌های زندگی انسان است. حضور نیروی جنسی در وجود آدمی به‌گونه‌ای است که بدون ارتباط وثیق با زیرساخت‌های اعتقادی، التزام به هنجارهای اخلاقی در این حوزه بسیار مشکل و بسا که غیرممکن است. به همین‌ دلیل قرآن کریم اصول زیرساختی فعالیت جنسی را برای مخاطبان خود تبیین کرده است. بر این اساس، کشف و تبیین مبانی اخلاق جنسی از منظر قرآن کریم، کنشگران مسلمان را در التزام به اخلاق در این حوزه مهم کمک می‌کند. این مقاله برای پاسخ به چیستی، چونی و چندی مبانی اخلاق جنسی در قرآن کریم فراهم آمده و با روش توصیفی- تحلیلی، به تبیین اصول زیرساختی اخلاق جنسی در قرآن کریم پرداخته است. حاصل این تحقیق، کشف دو دسته اصل مبنایی شامل شش اصل در حوزه اخلاق جنسی از آیات مربوط به فعالیت جنسی در قرآن کریم است؛ اصولی که پیش از این با این سِمَت و نسبت مورد توجه قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Sexual Ethics in the Holy Qur’an

نویسنده [English]

  • Muhammad Reza Jabbaran
Assistant Professor, Department of Ethics, Research Institute for Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

If the ethical practitioner has a proper relationship with the principles of ethics in every areas of life, it becomes easier for him to adhere to the ethical principles and respect the value norms. The field of sexual behavior is one of the most important and problematic areas of human life. The existence of sexual power within a person is such that without a solid connection with the ideological infrastructure, adherence to ethical norms in this area is very difficult and almost impossible. For this reason, the Holy Qur’an has explained the fundamental principles of sexual activity to its addresses. Accordingly, discovering and explaining the basics of sexual ethics from the perspective of the Holy Qur’an helps Muslim practitioners to adhere to ethics in this important area. This article has been prepared to answer the question of what, how, and how many basics of sexual ethics in the Holy Qur’an, and with a descriptive-analytical method, it has expounded the basic principles of sexual ethics in the Holy Qur’an. The outcome of this research is the unveiling of two basic principles including six principles in the field of sexual ethics from the verses related to sexual activity in the Holy Qur’an; Principles that have not been considered before with this status and ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual ethics
  • fundamentals
  • instrumentalism
  • hadath-ingārī (presuming as requiring ghusl)
  • essentialism