الگوی جانشین‌پروری در سازمان از منظر قرآن (بُعد ساختاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مجتمع عالی علوم انسانی (جامعة المصطفی العالمیة)

2 استادیار جامعة المصطفی العالمیة

3 استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

10.22081/jqr.2022.63882.3528

چکیده

جانشین‌‌پروری فرآیندی است که در آن استعدادهای انسانی سازمان، برای تصدی مناصب کلیدی شناسایی و از طریق برنامه‌­های متنوع آموزشی و پرورشی، به‌تدریج برای به‌عهده گرفتن این مسؤولیت­‌ها آماده می­شوند. برای تحقق جانشین‌‌پروری الگوهایی متفاوت و اغلب با توجه به مبانی علوم انسانی غربی مطرح شده است. با توجه به تأثیر مبانی در نظریه‌ها و الگوها، یکی از وظایف پژوهشگران حوزه علوم انسانی- اسلامی، طراحی الگوهای متناسب با مبانی اسلامی است. هدف اصلی این پژوهش، پرداختن به بُعد ساختاری جانشین‌‌پروری در سازمان از منظر قرآن می ‌باشد. در این پژوهش از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جهت اعتباربخشی بیشتر به نتایج به‌دست آمده، پرسش‌نامه محقق ساخته میان 10 خُبره توزیع شده و با استفاده از نرم افزارSpss، جدول‌های مربوط ترسیم و  پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و در مرحله تحلیل داده‌­ها به منظور آزمون شاخصه‌ها، از روش آزمون (t) تک‌‌نمونه‌ای استفاده شده است. مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش از بررسی 53 داده قرآنی به‌دست آمده که نتیجه آن استخراج 66 کد بوده است و از ادغام اولیه آنها، 11 شاخصه جانشین‌پروری کشف و از ادغام این شاخصه­‌ها، 4 مؤلفه جانشین‌پروری به‌دست آمده و مجموع این مؤلفه‌ها، بُعد ساختاری جانشین‌‌پروری را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model for Successor Training in the Organization from the Perspective of the Qur’an (Structural Dimension)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Taqi Rowhani 1
  • Esma’il Rostaminia 2
  • Vahid Vothuqi Rad 3
1 Ph.D. Graduate of the Supreme Council of Humanities (Al-Mustafa International University)
2 Assistant Professor, Al-Mustafa International University
3 Assistant Professor, Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

Successor training is a process in which the human talents of the organization are identified to hold key positions and are gradually prepared to assume these responsibilities through various educational and training programs. For the actualization of successor training, different models have been proposed, often according to the foundations of Western humanities. Considering the impact of foundations on theories and models, one of the tasks of researchers in the field of humanities and Islamic sciences is to design models befitting the Islamic foundations. The main objective of this research is to deal with the structural dimension of successor training in the organization from the perspective of the Qur’an. Thematic analysis method has been used in this research. In order to further validate the obtained results, the researcher-made questionnaire was distributed among 10 experts and using Spss software, the related tables were drawn and the reliability of the questionnaire were calculated through Cronbach’s alpha coefficient, and in the data analysis stage in order to test the indicators, the method “one-sample t-test” was used. The most important findings of this research were obtained from the examination of 53 Qur’anic data, the result of which was the extraction of 66 codes, and from their initial integration, 11 indicators of successor training were discovered, and by integrating these indicators, 4 components of successor training were obtained, and the sum of these components formed the structural dimension of successor training.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • successor training
  • structural dimension
  • component of successor training
  • index of successor training
  • the Qur’an