ترجمه‏ پذیری قرآن میان نفی و اثبات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکى از مباحث قرآنى مورد بحث اندیشمندان مسلمان ترجمه پذیرى و ترجمه ناپذیرى قرآن است. برخى قایل به ترجمه پذیرى آن و گروهى نیز آن را امرى غیر ممکن و حرام تلقى نموده اند. هر دو دیدگاه در میان متقدمان و متأخران طرفدارانى دارد. این مقوله از جنبه شرعى و نیز از جنبه زبان شناختى و امکان برگردان متن قرآن به زبان هاى دیگر قابل بررسى است. مقاله حاضر، به ترجمه پذیرى و ترجمه ناپذیرى قرآن از منظر زبانى پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translatability of the Holy Qur’án Alternating Between Negation and Confirmation

نویسنده [English]

  • Shuhreh Shāhsavandī
چکیده [English]

Translatability and intranslatability of the Holy Qur’án is one of the most debated issues among Muslim scholars. Being an ambiguous phrase, it may refer to the legitimacy/illegitimacy of its translation from a religious point of view, or indicate the possibility/impossibility of its rendering to another language. This article has touched the issue from a linguistic outlook.