دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1384، صفحه 1-242 (ویژه ترجمه قرآن (2))