دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، زمستان 1384، صفحه 1-242 (ویژه ترجمه قرآن (2)) 
9. قرآن و حقایق علمى

صفحه 166-191

محمد مهدی مسعودی