دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1384، صفحه 1-233 (ویژه ابوالفتوح رازی)