درآمدى بر موضوع حجیّت قراءات قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار در پى بیان ارزش تعدد و اختلافات قرائات در قرآن است. نویسنده در آغاز به تعریف واژه هایى چون قرائت، علم قرائت، حجیت قرائات مى پردازد سپس از اهمیت دانش قرائت سخن مى گوید. آنگاه تاریخچه قرائات را به بحث مى گیرد و راز اختلاف قرائات را توضیح مى دهد در ادامه نسبت میان قرآن و قرائات را بیان کرده، ضوابط حجیت قرائات را بررسى مى کند. نویسنده در این بخش از دیدگاه هاى گوناگون نسبت به حجیت قرائات سخن گفته و دلایل آنها را مطرح مى کند. ویژگى هاى قرائت ایده آل و جمع بندى از مباحث، بخش هاى دیگرى است که در این نوشتار بدان پرداخته شده است.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Validity of Readings of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muḥammad Akhawān
چکیده [English]

This article seeks to state the significance of multiplicity and difference in the readings of the Qur'an. The writer, first, describes such terms as reading (qarā’at), science of reading, validity of reading, and talks about the importance of the knowledge of reading. Then, discusses the history of readings and explains the secret of difference in readings, and goes on to explain the relation between the Qur'an and the readings and touches upon the rules for the validity of readings. The writer talks, in this section, of various viewpoints concerning the validity of readings and brings up their reasons. In another section of this article, the writer deals with the features of the ideal reading and a summation of the relevant discussions.