آسیب شناسی ترجمه های قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این نوشتار در پى آسیب شناسى ترجمه هاى قرآن است. نویسنده آغاز به روش شناسى نقد ترجمه ها پرداخته و از دو روش نام مى برد: ۱ـ نقد و بررسى خاص، نقد و بررسى عام، آنگاه از تاریخچه نقد ترجمه سخن گفته و به کتاب ها و مقالاتى که در زمینه نقد، نگارش یافته است اشاره مى کند. سپس آسیب هاى ترجمه قرآن را مورد بررسى قرار داده و آنها را به پنج نوع تقسیم مى کند: آسیب هاى علمى، آسیب هاى فنى، آسیب هاى مبنایى، آسیب هاى اخلاقى، آسیب هاى ترجمه مستشرقان. در ادامه، به توضیح هر یک از عناوین فوق با بیان موارد و مصادیق آنها مى پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Translations of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muḥammad ‘Alī Riḍā’ī Isfahānī
چکیده [English]

This article addresses the pathology of translations of the Qur'an. At first, the writer deals with the methodology of critical reviewing the translations, pointing out two methods: 1. specific reviewing; 2. general reviewing. Then, he touches upon the history of critical reviewing of translations and points to the books and essays written on critiques. After that, he studies the pathologies of the translations of the Qur'an and divides them into five types: scientific; technical; foundational; ethical; and pathologies of the orientalists' translations. He goes on, then, to deal with each of the above pathologies with an explanation on their instances and indications.