ترجمه‏ پذیری قرآن و کتاب مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بحث پیرامون نظریات موجود درباره ترجمه است. دو نظریه زبان شناختى نسبیت زبانى که از ترجمه ناپذیرى پشتیبانى مى کند، و نظریه همگانى هاى زبان، در زبان شناسى گشتارى که از ترجمه پذیرى بر مبناى مشترکات زبان ها و فرهنگ ها دفاع مى کند. در این نوشتار مورد بررسى قرار گرفته است. نظریه ژرف ساخت که مربوط به این دیدگاه است مورد استفاده کتاب علم ترجمه، یو جین آ، نایدا قرار گرفت و او با تصرفاتى در این نظریه و تلفیق آن با نظریات نسبیت زبانى و فرهنگى نظریه اى را در باب ترجمه عنوان کرد و گسترش داد. در میان دانشمندان مسلمان نیز بحث ترجمه پذیرى مطرح بوده است که از آن میان دیدگاه شاطبى درباره دو سطح دلالت زبانى، ترجمه ناپذیرى در یک سطح و ترجمه پذیرى در سطحى دیگر است، در این مقاله دیدگاه شاطبى با دیدگاه هاى زباشناختى مدرن به خصوص دیدگاه نایدا مورد بررسى و مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translatability of the Qur'an and the Holy Scripture

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥaydar ‘Alawī Nidjād
چکیده [English]

Existing theories on translation are subject of discussion in this article. The two linguistic theories: linguistic relativity, which supports untranslatability; and the theory of language universals in transformational linguistics, which advocates translatability on the basis of commonalities in languages and cultures are examined in this article. The theory of deep structure, which is related to this viewpoint, is used in The Science of Translation by Eugene A. Naida, who by making alterations in this theory and combining it with the theories of linguistic and cultural relativity developed a translation theory. The issue of translatability has also been open to discussion among the Muslim scholars, including Shāṭibī who has his own viewpoint concerning the two levels of verbal indication, i.e., untranslatability and translatability. In this article, Shāṭibī's viewpoint has been reviewed and compared with that of the modern linguists, especially E. A. Naida.