ثابت و متغیر در فهم قرآن (گفت و گو با علّا‌مه سید محمد حسین فضل الله)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این گفتگو علامه فضل الله به پرسش هاى چندى راجع به چگونگى فهم قرآن پاسخ مى دهد. معیارهاى فهم متن، ثابت و متغیر در فهم قرآن و متون دینى، ماهیت تفسیر، نص و ظاهر، نسبیت ثبات و تغییر در فهم، نقش فرهنگ ها در فهم قرآن، نقش روایات در تفسیر آیات، کارکرد باورهاى مفسر در تفسیر قرآن، نقش ابزارهاى زبانى در فهم آیات و سرانجام جایگاه قرآن در فقه و اجتهاد فقهى، موضوعاتى است که در این گفت و گو مورد بحث و بررسى قرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constant and Variable in Understanding the Qur'an: An Interview with ‘Allāma Sayyid Muḥammad Ḥusayn Faḍl Allāh

چکیده [English]

In this interview, ‘Allāma Faḍl Allāh answers several questions concerning how to understand the Qur'an. The topics discussed in this interview are as follows: criteria for understanding the text; constant and variable in understanding the Qur'an and religious texts; nature of tafsīr; revealed text (naṣṣ) and external meaning (ẓāhir); the relativity of constancy and variation in understanding; the role of lexicons in understanding the Qur'an; the role of traditions in tafsīr of the verses; the function of the interpreter's beliefs in tafsīr of the Qur'an; the role of language devices in understanding the Qur'an; and finally, the status of the Qur'an in jurisprudence and jurisprudential ijtahād (legal reasoning).