گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله در پی شناسایی و یافتن مشترکات و تفاوت های دو فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن است. نگارنده در راستای بیان پیوستگی های ترجمه و تفسیر در زمینه هایی چون: روند رو به رشد و تکاملی ترجمه و تفسیر قرآن در گذر زمان، تأثیر پیش باورهای کلامی، فقهی، ادبی و ... نیازهای مشترک چون پرهیز از دخالت دادن تئوریهای علمی و گرایشهای شخصی، تأویل متشابهات در ترجمه و تفسیر و نیز مبادی همسان چون لایه های معنای سخن خداوند، تعدد و وحدت مراد در کلام الهی، فهم سخن خداوند، اختلاف، تواتر و تعارض قراءت های قرآن، مبادی استدلالی کشف مراد خداوند به عنوان حلقه پیوست ترجمه و تفسیر نام می برد. در زمینه ناهمسانی های ترجمه و تفسیر از عرصه ساختار و آمایش، گوناگونی شیوه بیان، اسلوب بلاغی و سایر آرایه های کلامی سخن به میان آورده است و در پایان نتیجه می گیرد که نقاط اشتراک ترجمه و تفسیر و نیازهای مشترک آن دو بیشتر از نقاط آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Disconnections and Connections between Translation and Interpretation

نویسنده [English]

  • Sayyid Ḥusayn Hāshimī
چکیده [English]

This essay attempts to find commonalities and differences between the two processes of translation and interpretation of the Qur'an. In line with the connections between translation and interpretation in such fields as the developing and evolving trend of translation and interpretation in the course of time, the writer mentions the theological, legal, and literary presuppositions; common requirements such as avoiding the interference of scientific theories and personal tendencies; ta’wīl of the ambiguous verses in translation and interpretation; as well as consistent principles such as layers of meanings of Allah's words, plurality and unity of intention in Divine words, comprehension of Allah's words, discrepancy, frequency and contradiction of the Qur'an readings, and discursive principles of unveiling the words of Allah as the connecting link between translation and interpretation. Concerning the inconsistencies of translation and interpretation, he points out the structure and logistics, variety in manner of expression, rhetorical style and other speech arrangements. In the end, the writer concludes that the commonalities of translation and interpretation and their mutual requirements are more than their differences.