مفهوم‏ شناسی ضوابط و قواعد ترجمه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی ضوابط ترجمه قرآن می پردازد. نویسنده در آغاز به تعریف ضوابط ترجمه پرداخته و سپس ضوابط ترجمه را به دودسته تقسیم می کند. ۱- ضوابط مؤثر در اعتبار ترجمه مثل وجود شرایط خاص در مترجم، دوری جستن از اعمال رأی و رعایت مبانی و اصول. ۲- ضوابط مؤثر در کمال ترجمه. نویسنده در این راستا از عناوین زیر نام می برد: سلاست ترجمه، امانت در ترجمه، جداسازی متن از توضیحات، رعایت علایم سجاوندی، اختصار در ترجمه، نظم در ترجمه، توجه به دلالت آیه، گزینش نزدیک ترین معادل،‌انتقال بار عاطفی و سبک بیان، توجه به ارتباط بخش های متن، ترجمه نکردن آیات متشابه و حروف مقطعه، چاپ متن قرآن در ترجمه، توضیح در پاورقی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptology of the Standards and Rules of Translation of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Muḥammad ‘Alī Riḍā’ī Isfahānī
چکیده [English]

This article examines the standards of the translation of the Qur'an. At first, the writer gives a definition of the standards of translation and then divides these standards into two groups: 1. Standards effective in the validity of translation such as existence of special qualifications in the translator, refraining from imposing one's opinion, and complying with fundamentals and principles. 2. Standards effective in a perfect translation. In this respect, the writer names the following factors: soundness of translation; faithfulness in translation; separation of the text from the comments; observance of punctuation marks; brevity in translation; orderliness in translation; attention to the indication of the verse; selection of the closest equivalent; transfer of emotional weight and expression style; attention to the relation between parts of the text; not translating the ambiguous verses and detached letters; printing of the Qur'an text along the translation; comments at footnote.