تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 پاسخهاى نویسنده کتاب »قرآن و پلورالیزم«، بر نقدهاى این کتاب است. مقوله پلورالیزم یا تکثرگرایى دینى که در چند دهه اخیر در غرب و ایران مطرح شده و برخى روشنفکران مسلمان در صدد اثبات آن بوده‌اند در کتاب »قرآن و پلورالیزم« اثر آقاى محمد حسن قدردان قراملکى مورد نقد قرار گرفته بود. در مقاله‌اى که در شماره‌هاى 32 و 33 این فصلنامه درج شده بود، مستندات قرآنى ابطال پلورالیزم که از سوى نویسنده بدانها استدلال شده بود مورد نقد قرار گرفته بود. اینک در این نوشتار یا نقدِنقد، مؤلف کتاب مزبور، نقدهاى نوشتار یاد شده را پاسخ گفته و بر این نکته اصرار ورزیده که آیاتى که در کتاب خود بدانها استدلال کرده بود، بنابر تفسیر بایسته و پذیرفته‌اى که براى آنها مطرح است؛ با تکثرگرایى دینى و هم سخنى اسلام و متون اهل کتاب ناسازگار است. در این راستا سیزده دلیل قرآنى این موضوع از جمله آیه میثاق، آیه مهیمن، آیات جهانى بودن نبوت پیامبر)ص(، قرآن کتاب جهانى، شرط هدایت اهل کتاب، پذیرفته نبودن آیینى جز اسلام، تکفیر اهل کتاب، نهى از ارتداد، وعده عذاب براى اهل کتاب، وعده پیروزى اسلام بر دیگر ادیان، تحریف تورات و انجیل، مورد بازبینى و بررسى قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on "A critique of the Koran and pluralism"

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Ghadrdan Ghaeamaleki