دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، تابستان 1382، صفحه 1-218 (ویژه قرآن و حقوق (1)) 
1. سرمقاله

صفحه 4-13

احمد آقایی‌زاده ترابی


12. قرآن و واژگان بیگانه

صفحه 206-217

مسعود ربیعى آستانه