همسانسازى تفسیر قرآن و متون بشرى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى و نقد دیدگاه‌هاى گوناگون درباره همسان‌سازى تفسیر قرآن و متون بشرى است. نویسنده، پس از اشاره‌اى کوتاه به فهم‌پذیرى متون و کاربرد ابزارها و روشهاى متفاوت در راستاى فهم و تفسیر متون الهى و بشرى، به فهم‌پذیرى قرآن پرداخته و سه دیدگاه را مطرح کرده است. دیدگاه نخست، نظریه کسانى است که فهم‌پذیرى قرآن را باور ندارند. دیدگاه دوم؛ باور کسانى است که فهم‌پذیرى قرآن را پذیرفته، اما ویژه پیامبر و معصومان)ع( مى‌دانند. در نگاه نویسنده، این دو دیدگاه نادرست و مستندات آنها ناتمام است. دیدگاه سوم؛ - دیدگاه برگزیده - آیات قرآن را همانند متون بشرى فهم‌پذیر مى‌خواند و انحصارگرایى در تفسیر آیات را نادرست مى‌داند. مستندات این نظریه عبارتند از: صفات قرآن، آیات تدبّر، روایات عرضه احادیث بر قرآن، روایات توصیه کننده به بهره‌ورى از آیات قرآن، روایات ارائه کننده روش فهم قرآن، فلسفه نزول قرآن، سیره صحابه و مسلمانان، نقش‌هاى تفسیرى، اشتراک زبانى، حکمت خداوند و ناسازگارى فهم‌ناپذیرى با اعجاز - فصاحت و بلاغت - قرآن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Matched human interpretation of the Quran and texts

نویسنده [English]

  • Ali Razavi