دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1382، صفحه 1-238 (ویژه قرآن، ادیان و فرهنگ ها (3)) 
6. بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن

صفحه 112-131

لوی فتوحی؛ شتا درغازلی؛ سید مصطفی احمدزاده