دوره و شماره: دوره 9، 35-36 - شماره پیاپی 35، زمستان 1382، صفحه 1-340 (ویژه قرآن و حقوق (2)) 
1. سرمقاله

صفحه 4-11

حسن حکیم باشی


13. قلمرو قرآن

صفحه 274-295

على کریم پور قراملکى