قرآن و واژگان بیگانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسى دیدگاه‌هاى گوناگون درباره واژگان بیگانه در قرآن و معرّفى آثار مربوطه است. در این نوشتار این پرسش مطرح شده است که آیا در قرآن واژه‌هاى دخیل )وارداتى از زبانهاى دیگر غیر عربى( نیز به کار رفته یا همه واژگان آن عربى ناب است؟ در صورت مثبت بودن این پاسخ، آیا این نوعى کاستى براى قرآن شمرده نمى‌شود؟ نویسنده با پذیرش راه‌یابى واژگان غیر عربى به قرآن و نقد ادله مخالفان آن و نیز پاسخ شبهه کاستى قرآن به دلیل یاد شده به معرفى و گزارش کتاب‌شناسانه کتاب »واژه‌هاى دخیل« اثر »سرآرتور جفرى« پرداخته و ضمن شرح حالى از نویسنده آن، تلاش‌هاى وى را در راستاى قرآن پژوهى به بررسى نشسته است، و در ادامه ضمن گزارشى از محتواى کتاب، فهرستى - 23 مورد - از پژوهشهاى دیگرى که در زمینه رهیافت واژه‌هاى دخیل در قرآن انجام شده، گزارش کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quran and foreign words

نویسنده [English]

  • Masoud Rabiee Astane