نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى و نقدِ کتاب «قرآن و پلورالیزم» اثر آقاى محمد حسن قدردان قراملکى است. نویسنده کتاب، با استناد به آیات قرآن، بر انحصارگرایى پاى مى‌فشارد و نادرستى تکثرگرایى را نتیجه مى‌گیرد. ناقد، پاسخهاى نویسنده کتاب را در قبال مستندات قرآنى تکثرگرایان ناکافى مى‌داند. از این رو، دلایل قرآنى وى را از جمله: آیه میثاق، آیه مهیمن، آیات جهان شمول، اوصاف قرآن، بشارت عهدین، فراخوانى به اسلام، اسلام شرط هدایت اهل کتاب، پذیرفته نبودن آیین‌هاى دیگر، تکفیر اهل کتاب، نهى از ارتداد، خطاب قهرآمیز با منکران اسلام، وعده پیروزى اسلام بر ادیان و تحریف تورات و انجیل را به تفصیل نقد مى‌کند و دلایل وى را رد مى‌کند. در ادامه، ناقد روشن مى‌سازد که، میان انحصارگرایى دینى و مدارا و تسامح، ناسازگارى است و نمى‌توان از آیات قرآن، هم انحصارگرایى را نتیجه گرفت و هم در صدد اثبات تسامح و مدارا بود. ناقد، در این قسمت دلایل نویسنده را در زمینه قرآن و بردبارى مذهبى و اجتماعى آورده و با نقد آنها، تمام دلایل وى را رد کرده است. در پایان نیز، برخى از خرده‌گیرى‌ها بر مستندات تکثرگرایان را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on “the Qur’an and Pluralism”

نویسنده [English]

  • Muhammad Bahrami
چکیده [English]

This article has cast a critical glance at the book “the Qur’an and Pluralism”. The book includes three sections from which one section is selected to be discussed in this article and the Qur’anic evidences of religious exclusiveness referred to in the above book are also criticized.
The most important evidences reviewed are as follows: the verse of covenance; guardianship and abrogativeness of the Qur’an; universality of the Qur’an; the Qur’anic descriptions; the good tidings of the Testaments on the Revelation of the Qur’an; calling the people of the Scripture to Islam; the requirement of Islam for the guidance of the people of the Scripture; acceptability of other doctrines; excommunication of the people of the Scripture; prohibition of heresy; wrathful addressing of deniers of the Qur’an; promise of dominance over other religions by Islam; and the issue of the Torah and the Gospel as being distorted. In each of the above topics, its evidence to religious exclusiveness is reviewed.