دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، بهمن 1381، صفحه 1-228 (ویژه قرآن، ادیان و فرهنگ ها (2)) 
گفت ‏و گو بر پایه ایمان

صفحه 152-159

محمود ایوب؛ جرج خضر؛ سپهر امیر معزّی