دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1381، صفحه 1-228 (ویژه قرآن، ادیان و فرهنگ ها (2)) 
2. قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (2)

صفحه 19-41

محمد هادی معرفت؛ حسن حکیم باشی


7. گفت ‏و گو بر پایه ایمان

صفحه 152-159

محمود ایوب؛ جرج خضر؛ سپهر امیر معزّی