دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1381، صفحه 1-228 (ویژه قرآن، ادیان و فرهنگ ها (1)) 
2. قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1)

صفحه 16-31

محمد هادی معرفت؛ حسن حکیم باشی


8. ادیان الهی از منظر قرآن

صفحه 142-157

محمد ایوب؛ مجید مرادی