دوره و شماره: دوره 8، 29-30 - شماره پیاپی 29، مرداد 1381، صفحه 1-370 (ویژه علامه طبرسی) 
زن مسلمان و چالش هاى زمان

صفحه 330-349

زهره علی حمّود؛ سید حیدر علوی نژاد