قرآن و دمکراسى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اشاره‌اى به سازگارى‌ها و ناسازگارى‌ها اسلام و دمکراسى و ارائه خطوط اصلى براى فهم رابطه اسلام و دمکراسى است. نویسنده نخست به ذکر دلایل موافقان سازگارى اسلام و دمکراسى پرداخته و دلایل آنان را استدلال به آیاتى که بر اختیار و حق انتخابگرى و آزادى عقیده براى انسان دلالت دارد، آیات و روایاتى که حاکى از اهمیت تعقّل و خردورزى است، خاتمیت دین اسلام، بیعت و اجماع و آیات شورا برشمرده و سپس به دلایل مخالفان اشاره کرده از جمله: مسأله حقانیت اسلام، آیات امر به قتال با مشرکان و کافران، حکم قتل مرتد که با حق انتخاب عقیده ناسازگار است، حکم نجاست کفار و نابرابرى حقوق در اسلام به ویژه حقوق زن و مرد و حق عبد و حرّ. در ادامه، نویسنده، تک‌تک دلایل موافقان و مخالفان را مورد نقد و بررسى قرار داده و معتقد است روشن شدن مرز حاکمیت اللَّه و حاکمیت مردم به گونه‌اى که با جهان‌بینى الهى سازگار باشد، به تلاش دقیق‌تر و متفاوت با آنچه در غرب جریان دارد، نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur’an and Democracy

نویسنده [English]

  • Masoud Sa’idi
چکیده [English]

The relation between Islam and democracy from the viewpoint of the Qur’an is the subject reviewed in this article. The writer states five reasons from the proponents (verses denying reluctance in religion, importance of rationality and reasoning, finality of prophethood, allegiance, and consultation) and five reasons from the opponents (rightfulness of Islam, battle with the polytheists, killing of the heretics, infidels as unclean to touch-najis-, and inequality of rights in Islam). He also points out weak points of each one and then criticizes the outlook which regards democracy as out-religious. In the end, he deals with the inner challenges of democracy.