تحقیقی درباره «جاهلیت» و فرهنگ جاهلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نویسنده، پس از اشاره به اشتقاقات و ترکیبات واژه جهل در قرآن کریم، انواع جهل را از نظر راغب اصفهانى مطرح کرده و دیدگاه کلى محققان درباره عصر جاهلى را گزارش نموده است. محققان معتقدند در قرآن کریم، جاهلیّت به عنوان یک اصطلاح دینى به معناى منفى آن است که خود شالوده‌اى است که واژه کفر بر روى آن بنا مى‌شود. امّا به نظر مى‌رسد که پاره‌اى از صفات برجسته نیز در میان اعراب جاهلى متداول بوده است که بازتاب آن در این کلمه نمود داشته است. سپس نویسنده کاربردهاى گوناگون واژه »جهل« را در قرآن با توجه به باورهاى دینى عهد جاهلى، فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات آنان مورد بررسى قرار داده و نتیجه گرفته است هر چند جاهلیت در قرآن داراى نکات مذموم و زشتى است، امّا نمودارهاى مثبت و برجسته عهد جاهلى نیز درخور دفاع و شایسته احترام است. قرآن، نکات منفى جاهلیّت را رد و نکات مثبت آن را تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Research on Paganism and the Pagan Culture

نویسنده [English]

  • Mas’ud Rabi’i Astaneh
چکیده [English]

This article deals with a research on paganism (jahilliyah) and the pagan culture from the Qur’anic viewpoint. At first, the compounds and the derivatives of the term “jahl” (ignorance) in the Qur’an are introduced and then the meaning and intention of them in functional cases are reviewed from the viewpoint of some interpreters as well as orientalists. In this line, the writer has evaluated some features and customs of the pagan culture.