آفرینش زن در قرآن، کتاب مقدس و اسرائیلیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسى تطبیقى آفرینش زن در قرآن، تورات و انجیل است. قرآن و تورات و انجیل با تفاوتهایى روایت داستان آفرینش آدم )ع( و حوا را نقل مى‌کنند امّا، نکات منفى کتاب مقدّس در قرآن دیده نمى‌شود ولى روایات موجود در تفاسیر قرآن، رنگ توراتى دارد. نویسنده، پس از توضیح مفهوم واژه »اسرائیلیات« و زمینه‌هاى نفوذ داستانهاى اسرائیلى به حوزه روایى و تفسیرى؛ به تفاوت دیدگاه قرآن، تورات و انجیل در آفرینش آدم )ع( و حوا به عنوان یکى از موارد اختلاف نظر این سه کتاب پرداخته است. در تورات و انجیل، حوا از دنده آدم آفریده مى‌شود، نخست او از درخت معرفت مى‌خورد سپس آدم )ع( را به خوردن از آن وا مى‌دارد. آدم )ع( قرآن در دانایى رتبه برتر را دارد ولى براساس تورات، فرشتگان داناتر هستند و آدم )ع( و حوا در اثر نیرنگ مار فریب مى‌خورند و با خوردن از درخت ممنوعه توان درک پیدا مى‌کند. امّا، مطابق قرآن، آدم )ع( و حوا که با گناه برهنه مى‌شوند و فریب شیطان را مى‌خورند - مارى در گمراهى آنان دخالت ندارد - هر دو انسانند و همسان. به رغم تفاوت آشکار نگاه قرآن در باب خلقت آدم )ع( و حوا با نگاه تورات و انجیل؛ در تفاسیر قرآن روایاتى دیده مى‌شود که رنگ توراتى دارند. افزون بر این، باور منفى درباره زنان در تفسیر برخى از مفسّران، ریشه در اسرائیلیّات و روایات مجعول دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Creating the woman in the Qur'an, The Bible and the Israelites

نویسنده [English]

  • Sayyid Heydar Alavi Nejad