دوره و شماره: دوره 7، 27-28 - شماره پیاپی 27، زمستان 1380، صفحه 1-400 (ویژه زن در قرآن (2)) 
7. تعریف خانواده از منظر قرآن

صفحه 132-139

فاطمه صدر طباطبایی؛ سید موسی حسینی