نقش سیاق در تفسیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نقش سیاق از زوایاى گوناگون در تفسیر با ذکر مثال مورد بررسى قرار گرفته است. سیاق، همان قرینه مقالیه یا مصداقى از آن یا نشانه درون متنى است که ترکیب صدر و ذیل کلام، شکل دهنده آن خواهد بود. نویسنده، نقش سیاق را، در تفسیر لغت، در توسعه و معناى کلمات، در تعیین معناى جمله، در ترکیب آیات، در ترتیب نزول آیات، در نقد اسباب نزول، در شناخت آیات مکى از مدنى، در نقد احادیث تفسیرى، در تعیین مرجع ضمیر، در فهم کلمه یا جمله محذوف، در تعیین مصداق کلمه و در ترجیح و تعیین یکى از دو قراءت به همراه ذکر نمونه‌هایى به تفصیل مورد بررسى قرار داده است. در پایان به کارآیى سیاق در مقایسه با سایر ادله و اهمیت آن در تفاسیر نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of context in the interpretation

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Rabbani