تعریفات قرآنى نوعى ناشناخته از علوم قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 معرّفى یکى از زیرشاخه‌هاى جدید علوم قرآنى است که به بحث در تعریفات قرآن مى‌پردازد. قرآن در مواضعى در مقام تعریف و بیان یک موضوع برآمده که یا از جمله پدیده‌هاى طبیعى‌اند و یا از گروه نهاده‌هاى زبانى محسوب مى‌شوند. این شناخت دهى در قرآن، گاه با بیان هویت معرّف و برخى اوصاف و ویژگى‌هاى آن، گاه با ارائه برداشتى نو از مفهوم معهود آن، گاه با ذکر نشانه‌ها، آثار و نتایج آن، گاه با یادکردِ نمونه‌هاى بارزِ آن و گاه با بازگویى حکمِ آن و گاه در پاسخ به سؤالى از سوى مخاطبان انجام گرفته است. نویسنده پس از ذکر انواع معرَّف‌ها در قرآن، به ده شیوه "تعریف" در قرآن پرداخته و از پیشینه پژوهش و مطالعات مقدماتى لازم یاد مى‌کند و در پایان به بایستگى، اهداف، نتایج و کاربردهاى این پژوهش نیز اشاره مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qur'anic Definitions ; an Unknown Branch of Qur'anic Sciences

نویسنده [English]

  • Sayyed Muhammad Reza Ibn ul - Rasul
چکیده [English]

What is brought up in this writing is presenting a wide-spread research into the  Qur'an and hadith, on the basis of which terms relating to the field of religion and other instituuions are studied from the viewpoint of Qur'anic "definition".
Presented for the first time, this research can be taken into account as a new discipline in various kinds of Qur'anic sciences. Here, techniques of the Qur'anic definitions as well as the necessity and purposes of this research are expounded.