وحیانى بودن الفاظ قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى مسأله وحیانى یا غیروحیانى بودن الفاظ قرآن و پیامدهاى هر نظریه است. وحیانى بودن الفاظ قرآن به چند گونه قابل تفسیر است. نویسنده پس از طرح تاریخچه بحث وحیانى بودن الفاظ قرآن و مقایسه آن با بحث مشابه آن در مسیحیت و تفاوتهاى آن دو، در آغاز به پیامدهاى بشرى بودن الفاظ قرآن اشاره مى‌کند و از عناوینى چون: قداست‌زدایى از الفاظ، نفى اعجاز بیانى، متن گریزى یا نفى مرجعیت قرآن در فهم دین و کثرت‌گرایى دینى نام مى‌برد. در ادامه به بررسى دو دیدگاه راجع به وحیانى بودن و وحیانى نبودن الفاظ قرآن مى‌پردازد. نخست تقریرهاى چهارگانه‌اى از وحیانى بودن ارائه مى‌کند و سپس به دلایل دیدگاه غیروحیانى بودن و نقد آنها مى‌پردازد و در پایان پنج دلیل براى اثبات وحیانى بودن الفاظ قرآن بیان مى‌کند و به این نتیجه مى‌رسد که این دلایل با همه تفسیرهاى چهارگانه وحیانیت سازگار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revelationality of the Qur'an's Word Structure

نویسنده [English]

  • Musa Hoseyni
چکیده [English]

The idea of Revelationality of the words and terms in the Qur'an are studied in this article.
First, the background of raising questions in this regard is reviewed and compared to the historical background of these questions about other holy books. Then the consequences of not considering the Qur'anic words as revelational are enumarated, some of which are as follows: desecration, Text  repulse  or denial of the Qur'an's authority, negation of the Qur'an literal miracle, and religious pluralism. I the end, two positive and negative outlooks in this regard are brought up and dealt with, and reasons for each one are presented.