دوره و شماره: دوره 6، 21-22 - شماره پیاپی 21، تابستان 1379، صفحه 1-401 (ویژه مبانی فهم قرآن)