تناسب و ارتباط میان سوره هاى قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نویسنده، نخست دو نظریه موافق و مخالف در زمینه تناسب و ارتباط میان سوره‌هاى قرآن را مطرح کرده و سپس برخلاف دیگران که به صورتى کلى تناسب سوره‌ها را بررسى کرده‌اند، به صورت میدانى به پیوندهایى که میان دو سوره موجود است، پرداخته و راه مقایسه‌گرى میان دو سوره همجوار و تدبّر در نقطه‌هاى اشتراک میان آن دو را در پیش گرفته است. در ادامه، انواع ارتباط میان سوره‌ها را درچهار محور خلاصه کرده که عبارتند از: 1. ارتباط مضمونى میان سوره‌هاى همجوار، 2. ارتباط آغاز هر سوره با فرجام سوره پیشین، 3. همانندى دو سوره در آغاز یا فرجام و 4. دیدگاه سعید حوّى - که براساس آن سوره‌هاى قرآن به طوال، مئین، مثانى و مفصّل و 24 مجموعه تقسیم مى‌شوند - در هر محور تناسب میان سوره‌هاى متعدد را مورد بررسى قرار داده و تلاش کرده است تناسب میان بخشى از سوره‌هاى قرآن را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proportion and Relation among Suras of the Qur'an

نویسنده [English]

  • Hasan Kharaqani
چکیده [English]

The issue of proprotion and relation among Suras of the Qur'an has been dealt with and proved and disproved in many tafsirs and other books on Qur'anic sciences, by interpreters and the Qur'an researchers. Following an analysis of different types of relation among the Suras , the writer here reviews four modes of relations in more details and brings up and criticizes the most important viewpoints accordingly.
The four modes mentioned above are as follows:
1. Topical relation between adjacent Suras.
2. The relation between the beginning of each Sura with the end of the previous ones.
3. Similarity of two Suras at the beginning and the end.
4. Saeed Hawwa's viewpoint in this regard which proves the topical unity of the Qur'an.