خاستگاه ‏های قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گزارش شناسایى بنیادهاى اندیشه‌هاى سیاسى امام در گستره آیات قرآنى است. از نگاه امام، سیاست دین، سیاست الهى و عین دیانت است که به دلیل زمزمه شعار جدایى دین از سیاست و عرضه مکاتب انحرافى با مهجوریت قرآن مهجور شده است. در صورتى که قرآن کتاب حکومت است و در سایه حکومت قرآنى علاوه بر دست‌آوردهاى مادى، رشد معنویت نیز امکان‌پذیر مى‌شود، معنویت و خدا محورى عامل کنترل قدرت سیاسى و طاغوت ستیزى است که قرآن با تکرار مبارزه موسى با فرعون بر آن تأکید دارد، در زمان حاضر مسئولیّت این مبارزه بر دوش دانشمندان است، البته مبارزه نباید در اثر نپرداختن به زمینه‌سازى‌هاى لازم به هرج و مرج کشیده شود. در طبیعت مبارزه دینى، احساس شکست معنى ندارد. حق حکومت نیز مخصوص علماست که براساس اراده الهى تشکیل مى‌گردد. حاکم، احکام الهى را پیاده مى‌کند که ریشه در عدالت الهى دارد و رابطه فرد با خدا را نیز پوشش مى‌دهد. اداره چنین حکومتى شایستگى‌هایى را مى‌طلبد که علاوه بر شرایط عمومى، علم به قوانین و کمال اعتقادى و اخلاقى را نیز شامل مى‌شود، در کارگزاران حکومتى نیز ایمان، عدالت و آگاهى از قانون لازم است. حکومت در چهارچوب مصالح کشور و به دور از زورگویى و گناه به اجراى قانون مى‌پردازد. وظایف حکومت عبارت است از: تربیت جامعه، اجراى قانون و مبارزه با سلطه‌طلبان. مشارکت مردم در چنین حکومتى متکى بر ایمان است و مردم بر حکومت نظارت دارند و در اجراى عدالت مدد مى‌رسانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the quranic origins of imam"s political thinking

نویسنده [English]

  • Sayyed Ibrahim Sajjadi
چکیده [English]

in this article, the writer has first dealt with the importance of imam"s political feature and its influence on the world, then has defined the concept and nature of politics from imam"s viewpoint.
imam khomeni (ra) views the quran as the book of rule and considers it as containing all necessary laws for this purpose. then, using imam"s lectures, the writer analyses quranic foundations of imam"s political thought, such as god - orientedness; battle with idols and evasion from being dominated; responsibility of scholars in amending political regulations; enpowering and imparting awareness to the masses; and justice - seeking.