وحیانی بودن ساختار قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بررسى چگونگى سامان‌یابى نظام کنونى قرآن در دوران رسالت و وحیانى بودن ساختار کنونى آن در انتخاب واژگان، آیات و سوره‌هاست. نویسنده، پس از ذکر مقدماتى درباره ساختار کنونى قرآن در سه محور به بحث درباره وحیانى بودن آن ساختار مى‌پردازد. در مورد وحیانى بودن واژگان قرآنى و نظم آنها معتقد است همان‌گونه که معانى قرآن از جانب خداوند متعال است، ترکیب و تنظیم الفاظ نیز از خداوند است و در این بخش، دست بشر دخالت نداشته و روایاتى که درباره جابجایى و یا تغییر و تبدیل در کلمات و آیات قرآن رسیده، خبرهاى واحدى است که قطع به صحت آنها نداریم، بنابراین باید در آنها توقف کنیم. در مورد وحیانى بودن تنظیم آیات در ضمن سوره‌ها، معتقد است این ترتیب حساب شده و براساس حکمت بوده و با ارشاد و راهنمایى‌هاى پیامبر(ص) صورت گرفته و رأى و سلیقه صحابه در به وجود آمدن ترتیب موجود دخالتى نداشته است. در مورد وحیانى بودن سوره‌ها به سه دیدگاه توقیفى و مستند به پیامبر، اجتهادى و مستند به صحابه و بخشى وحیانى و بخشى دیگر اجتهادى اشاره مى‌کند و دیدگاه اول را مى‌پذیرد و ترتیب کنونى را بهترین شکل ممکن مى‌داند. در این میان جهت اثبات دیدگاه اول به دلایل قائلان به جمع قرآن در عصر پیامبر و صحابه پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the revelationality of the quran structure

نویسنده [English]

  • hassan kharaqani
چکیده [English]

this article attempts to search into the way the present order and structure of the quran was organized in the era of the prophet (s.a.w), and tries to prove that selection of words and systematizing them into verses, arranging the verses into chapters, as well as the order of the chapters in the form the quran, have been done through divine revelation. the writer analyzes each one of the above assertions and proves them with intellectual, traditional, and historical evidence. also, regarding the order of the chapters as being revelational, he points out three viewpoints presented by resarchers of the quran, and criticizes the arguments presented by those who believe in the compilation of the quran in the era of the prophet (s.a.w) or its compilation i n the time of the companions.