قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 نویسنده نخست از ژرفاى قرآن سخن گفته و ضرورت استمرار پژوهش در آن را مطرح مى‌کند آن گاه لزوم به کارگیرى روشهاى کارآمد و دقیق را بیان کرده آفتهاى تحقیقات دینى را محدودنگرى. نسخه نگارى و یکسویه اندیشى مى‌داند، سپس پژوهش جمعى را نشانه رشد فرهنگى و اجتماعى تلقى کرده نمونه‌هایى از آن را بر مى‌شمارد و در پایان به دو پیش نیاز کار جمعى 1 - آمادگى محیط سیاسى و اجتماعى و 2 - رشد فرهنگى و احساس تفاهم علمى، اشاره مى‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1

نویسنده [English]

  • Sayyid ‘Abbās Ṣāliḥī