روابط حقوقی مسلمانان با کفار از نگاه قرآن (1)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 برخى از روابط حقوقى میان مسلمان و کافر از نگاه آیات قرآن مورد نقد و بررسى قرار گرفته است. نویسنده، نخست به تبیین معناى واژه »کفر« پرداخته و »مشرک«، »کتابى ذمّى«، »کتابى حربى«، »کافرانى که شبهه احتمال نزول کتاب آسمانى درباره آنان وجود دارد«، »کسانى که براى آنان کتابى نیست، ولى حدود و احکام دارند«. »مرتد ملى« و »مرتد فطرى« را براساس آیات قرآن از اقسام کافر دانسته است. و با تأکید بر حقوق وضعى و طبیعى از میان روابط دهگانه حقوقى مسلمانان با کافران تنها به بررسى دو رابطه حقوقى ازدواج مسلمان با کافر و دیه بین مسلمان و کافر بسنده کرده است. نتایج بررسى در مورد اوّل، عبارتند از:
 1- ازدواج مسلمان با کافر مشرک حرام است.
 2- زن مسلمان در ازدواج با هیچ یک از فرقه‌هاى کفار، اعم از کتابى و غیر کتابى، ذمّى و غیر آن، مجاز نیست.
 3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب ذمّى جایز است ولى با زن اهل کتاب حربى جایز نیست.
 4- ازدواج مرد مسلمان با زن مجوس و مانوى مجاز نیست.
 5- ازدواج مرد مسلمان با زن کافرى که از »صابئان« باشد، حرام است.
 6- ازدواج مسلمان با مرتد حرام است.
 نتایج بررسى در مورد دوّم، عبارتند از: 1- دیه مسلمان بر کافرى که مرتکب قتل خطاى مسلمان شود، واجب است. 2- کفاره دیه کافر مقتولى که با مسلمانان قرارداد بسته‌اند، بر مسلمان قاتل واجب است. 3- مقدار دیه کافر در برابر مسلمان از آیات قرآن به دست نمى‌آید، بلکه براساس روایات، هشتصد درهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

muslims- disbelievers legal relations (1)

نویسنده [English]

  • Sayyid Muḥammad Ḥusayn Mūsawī Muballiq
چکیده [English]

firstly, this article defines different sorts of disbelievers and the concept of disblief and states the most important principle of muslims- disbelievers relations. afterwards, different kinds of laws, such as, common, private, natural and conventional are cared for. then, the issue of muslims marrying different sorts of disbelievers from the viewpoint of the quran and the ransom of a muslim are disbeliever with regard to each other are regarded in details.