دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، اسفند 1374، صفحه 1-286 (ویژه قرآن و فقه (2)) 
پویایى فقه قرآنى (2)

صفحه 17-46

سید موسی صدر؛ حسن علومی