دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1374، صفحه 1-318 (ویژه قرآن و فقه (1)) 
2. پویایی فقه قرآنی (1)

صفحه 25-56

سید موسی صدر؛ حسن علومی


3. فلسفه احکام در قرآن

صفحه 57-104

محمد بهرامی؛ حسن ربانی