دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1374، صفحه 1-322 (ویژه اسباب نزول (1)) 
2. آشنایى با دانش اسباب نزول (1)

صفحه 15-33

محمد بهرامی؛ سید ابراهیم سجادی


5. اهل بیت و اسباب نزول

صفحه 107-134

حسن حکیم باشی؛ سید علی موسوی