مفهوم تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 پژوهشى درباره معناشناسى واژة »تقوا« در قرآن کریم است. واژة تقوا و کلمات هم‌خانواده آن در مجموع 258 بار به دو گونه فعلى و اسمى در قرآن استعمال شده است. نویسنده پس از بررسى ریشه‌هاى آن، به تبیین مفهومى و بررسى جنبه‌هاى صرفى کلمات مانند: »تقاة«، »واق«، »تقیّا«، »اتقى« و »المتقون« و همچنین نوع کاربرد آنها در قرآن پرداخته است. و در پایان نتیجه گرفته است: 1- مراد از »تقوا« در قرآن همواره یک معنى و مفهوم مشخص و قالبى نیست، بلکه زمینه‌هاى گوناگون و جنبه‌هاى کاربردى آن، در تعیین مراد نقش مؤثرى داشته و به معنى و مفهوم آن شکل خاصى مى‌بخشد.
 2- »تقوا« در قرآن، زمینه‌ها و موارد متعددى دارد و همواره منحصر به »تقواى الهى« نیست. 3- »تقواى الهى« نیز به نوبه خود، زمینه‌هاى گوناگونى دارد که شناخت این زمینه‌ها با مراجعه به آیات مربوطه قابل بازیابى است. 4- »تقواى الهى« (به طور مطلق( به معناى خویشتن بانى از عذاب خدا به وسیله اطاعت از اوامر الهى و ترک نواهى اوست. 5- دست‌یابى و وصول به »تقوا« راه‌ها و ابزار گوناگونى دارد که با مراجعه به آیات مربوطه و قراین موجود در آنها مى‌توان آنها را شناسایى کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the concept of self-restain (taqva) and its usage in the holy quran

نویسنده [English]

  • Sayyed Naser Safari
چکیده [English]

this article is an investigation of the term "self-restain" and its different application in the holy quran. firstly, the root of the term and its derivatives are considered and then the concept of each term and its derivatives in the verses of the quran are analayzed.