پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه خاستگاه شرور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 گردآورى شمارى از پرسشهاى آغازین و چالشهاى پدید آمده در موضوع خاستگاه شرور است که قرآن‌پژوهان در پرتو آیات قرآن، پاسخهاى شایسته بدانها بدهند. شمارى شرور را با وجود خدا و صفات او ناسازگار مى‌بینند. شر تعریف مصداقى دارد نه مفهومى. شر به اخلاقى و فلسفى تقسیم مى‌شود و برخى شر را به عاطفى، طبیعى، اخلاقى و مابعدالطبیعى تقسیم مى‌کنند. عده‌اى شر را به شرى که معلول اختیارو فعل انسان، اختیارو فعل انسان با دیگر عوامل و شرورى که هیچ‌گونه فعل و اختیار در پدید آمدن آن دخالت ندارد تقسیم مى‌کنند. شمارى از موحدان میان شرو صفات خدا ناسازگارى نمى‌بینند چه اینکه 1. شرّ امرى معدوم است، 2. شر امرى عدمى است، 3. شر امرى وجود است اما آفرینش شر با صفات خداناسازگار نیست. 4. شر براى حصول خیر ضرورى است. 5. شر منشأ خیر است. 6. شرور انسان را مى‌پرورد. 7. شرّ براى معنى یافتن اختیار انسان ضرورى است. 8. نگاه محدود ما برخى امور را شر مى‌بیند. 9. جهان نه خیر است نه شر. 10. بحث شر از آن جهت است که ما خدا را با صفاتى چون عالم و قادر و خیر على الاطلاق توصیف مى‌کنیم پس باید در صفات خدا تجدیدنظر کرد.
 نویسنده، تک‌تک نظریات بالا را به تیغ نقد مى‌راند و پیشنهادمى کند باید به سراغ آیات قرآن رفت و پاسخ را از متن آیات قرآن استخراج کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

11

نویسنده [English]

  • G F