دوره و شماره: دوره 3، 11-12 - شماره پیاپی 11، بهمن 1376، صفحه 1-393 (ویژه پژوهش های بایسته قرآنی)