دوره و شماره: دوره 3، 9-10 - شماره پیاپی 9، تابستان 1376، صفحه 1-401 (ویژه تفسیر المیزان) 
11. جایگاه سیاق در المیزان

صفحه 194-205

محمد علی رضایی کرمانی


14. کتابشناخت المیزان

صفحه 246-263

محمد علی هاشم زاده


21. پایان نامه‏ های قرآنی

صفحه 372-401

محمد علی هاشم زاده