«حسن و قبح» از منظر وحی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 بازخوانى دیدگاه‌هاى گوناگون درباره معنى حسن و قبح و شرح و توضیح نگاه قرآن است.
 نویسنده معنى‌شناسى حسن و قبح را در هفت محور با عناوین: کمال و نقص، سازگارى و ناسازگارى با هدف، هماهنگى و ناهماهنگى با طبع، تفسیر حسن و قبح به مدح و ذم و معنایى جامع و در برگیرنده همه نظریه‌ها، مطابقت و عدم مطابقت فعل با قانون و استحقاق مدح و ذم برخاسته از امر و نهى شرعى، به بحث و بررسى مى‌نشیند و تمامى تعاریف را به تیغ نقد مى‌راند، در نهایت معنى حسن و قبح را از منظر قرآن مطرح نموده و با استفاده از واژه‌هاى مترادف با حسن و قبح در آیات قرآن؛ انتساب و استناد حسن و قبح به خود انسان و مرجعیت عقل و نیروى ادراکى خود انسان براى داورى اخلاقى به عنوان شاخص‌هاى دیدگاه قرآن نتیجه مى‌گیرد و عقل را مظهر فطرت در انسان دانسته و سیره عقلاء نیز یکى از ملاک‌هاى تحسین و تقبیح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

3

نویسنده [English]

  • Muhammad Jawad Enayati Rad