دوره و شماره: دوره 4، 13-14 - شماره پیاپی 13، تابستان 1377، صفحه 1-415 (ویژه فلسفه اخلاق) 
9. دین و اخلاق

صفحه 160-189

پاتریک هـ. نول اسمیت؛ علی حقّی


17. کتابشناسی علوم قرآن

صفحه 394-415

محمد علی هاشم زاده